biljartzaal-buitenkant

bILJARTCLUB  bccD

biljartzaal-binnenzijde-2016

Clubhistorie

De oprichting en het ontstaan van de naam:

De biljartvereniging BCCD werd opgericht op 26 Augustus 1980 op initiatief van de heer G.J. Koning, toen hoofd Interne Dienst van de Centrale Directie van de PTT in Den Haag. De naam BCCD werd gekozen als afkorting van “BiljartClub Centrale Directie” en stond in beginsel uitsluitend open voor personeelsleden van de Centrale Directie van de PTT en hun huisgenoten. Vanaf de oprichting was de biljartclub een afdeling van de overkoepelende “sport-, ontwikkelings- en ontspannings- vereniging” van de PTT, district Den Haag. Toen deze in het begin van het nieuwe millennium werd opgeheven kwam zij direkt te vallen onder de “Personeels Vereniging (PV) KPN”.

Al vrij spoedig na de oprichting ontstond er ook belangstelling bij vrienden en familieleden van de leden die, alhoewel geen PTT-er, eveneens lid konden worden met dien verstande dat deze personen niet meer dan 20% van het totale ledenbestand mochten omvatten. Gedurende de eerste tien jaar van het bestaan kon deze verhouding worden gehandhaafd, maar allerlei ontwikkelingen, waaronder de opsplitsing van PTT in KPN en TPG en de privatisering, alsmede door diverse reorganisaties een rigoreuze vermindering van het aantal arbeidsplaatsen op het hoofdkantoor, zorgden langzaam maar zeker voor een situatie waarbij momenteel de verhouding eigenlijk is omgekeerd en slechts een 20% van de huidige leden zich nog (gepensioneerd) KPN-er mag noemen. Deze ontwikkeling zal er in principe dit jaar nog toe leiden dat de biljartclub de banden met PV KPN zal verbreken en als zelfstandige vereniging zal voortbestaan.

Alhoewel de “Centrale Directie” van de PTT waaruit de naam van de vereniging is voortgekomen reeds lang geleden is verdwenen, is toch besloten de oorspronkelijke naam te handhaven. Dus ook na de verzelfstandiging blijft de naam “Biljartvereniging BCCD”

De initiator:

Gerrit Koning was hoofd Interne Dienst van de Centrale Directie en een groot liefhebber van het biljartspel. Hij nam in het voorjaar van 1980 het initiatief om te proberen een aantal personeelsleden van de Centrale Directie enthousiast te maken voor het biljartspel en zodoende een vereniging op te kunnen richten. Dit deed hij met diverse berichtjes in het personeelsblad die ingezien kunnen worden door op de link in deze tekst te klikken.

Het succes van deze aktie was verrassend groot want binnen korte tijd hadden zich zo´n vijftig belangstellenden aangemeld waarna op 28 Mei 1980 een voorlopig bestuur werd samengesteld. De volgende stap was het zoeken naar een geschikte ruimte en naar middelen om enkele biljarts aan te schaffen. Een volgend bericht in het personeelsblad geeft aan dat er zeer snel enkele grote stappen konden worden gezet en dat de oprichting van de vereniging een feit was op 26 Augustus 1980.

De eerste biljartzaal:

GerritKoning

In 1980 was PTT een overheidsbedrijf en was het nog mogelijk binnen PTT gebouwen ruimte te krijgen voor personeels- aktiviteiten. Zo werd in het zogenaamde “Gebouw C” aan de De Ruyterstraat in den Haag (dat in de tweede helft van de jaren `80 werd gesloopt) een kelderruimte beschikbaar gesteld waarin drie biljarts konden worden opgesteld. De leden van het eerste uur spanden zich in om deze ruimte in recordtijd om te toveren tot een knusse biljartzaal. Ook werd er door een kunstschilder een fraaie wandschildering aangebracht die, als openingshandeling, werd onthuld op 22 September 1980 door de toenmalige directeur generaal van de PTT, de heer drs. Ph. Leenman, waarna hij de eerste officiële afstoot deed op een van de biljarts.

foto1kelder
foto2kelder
opening-door-leenman

De kelderruimte had geen ramen en er kon daardoor geen daglicht binnendringen. Echter de grote wandschildering, die een volledige wand van de zaal omvatte en waarvan hieronder een gedeelte op foto is weergegeven, zorgde voor de illusie van een venster met fraai uitzicht op een heuvellandschap. Centraal daarin bevindt zich de beschermvrouwe van het edele biljartspel met in de ene hand een biljartkeu en in de andere een weegschaal met biljartballen.

wandschildering

In 1986 werd besloten tot ontruiming en sloop van het kantoorgebouw “C” waardoor BCCD haar biljartzaal moest verlaten. Aangezien de muurschildering niet kon worden meeverhuisd werd besloten deze te vereeuwigen door middel van een zeer grote foto die ingelijst en fraai verlicht op een prominente plaats in de volgende zaal werd opgehangen.

De tweede biljartzaal:

Toen in 1986 bekend gemaakt werd dat het gebouw “C” gesloopt zou gaan worden kreeg de biljartclub een vervangende ruimte aangeboden op de eerste verdieping in het bijgebouw van het AGO-gebouw aan de Kortenaerkade (gebouw “E” aan de de Ruyterstraat). Deze ruimte was zelfs groter dan de kelderruimte en daardoor was het mogelijk een vierde biljart aan te schaffen en te plaatsen om zodoende ook het ledental te kunnen laten groeien. Hiertoe werd al voorafgaand aan de officiële opening een open dag georganiseerd, waarvoor een aankondiging in het personeelsblad werd geplaatst.

De opening vond plaats op 19 December 1986 door het toenmalige hoofd Interne Dienst van de Centrale Directie der PTT, de heer Bas Backer. Als openingshandeling werd de foto van de muurschildering in de eerste zaal onthuld.

de-openingshandeling-1
de-openingshandeling-2

Daarna werd ondermeer een biljartdemonstratie gegeven door Hans de Jager, een bekend biljarter uit Den Haag en tevens eigenaar van het bedrijf Interbiljartsport, die onze biljarts heeft verhuisd en ieder jaar van nieuwe lakens voorziet.

zaaloverzicht1_ruyterstraat
zaaloverzicht2_ruyterstraat

Het lidmaatschap van de KNBB   (1990):

Gedurende de eerste tien jaar van het bestaan was de BCCD puur en alleen een personeelsvereniging van PTT. Binnen de club werden door het jaar heen competitieroosters en toernooien gespeeld. Af en toe werd er een toernooi georganiseerd met enkele andere regionale PTT biljartverenigingen. Begonnen met ongeveer vijftig leden groeide BCCD in de eerste vijf jaar naar ongeveer honderd leden waarna dit zich de jaren daarna min of meer stabiliseerde. Door de reeds hiervoor genoemde privatisering en daarmee samengaande reorganisaties nam de ledenaanwas uit PTT (KPN) gelederen echter drastisch af. Binnen het bestuur ontstond de wens meer contacten met de buitenwereld op te bouwen om onze biljartclub daar meer bekendheid te geven en onze leden meer mogelijkheden te bieden tot het deelnemen aan biljartcompetities en toernooien. Op 1 April 1990, bijna tien jaar na de oprichting van de BCCD, werd daarom het lidmaatschap van de KNBB aangegaan, waarna in het najaar van dat jaar een team van BCCD voor de eerste keer deelnam aan de C2 competitie in het district Den Haag, waarbij de thuiswedstrijden in onze eigen zaal op vrijdagavond plaatsvonden. Tevens schreven een aantal leden in voor de KNBB persoonlijke kampioenschappen.

In 1991 herhaalde de geschiedenis zich door het besluit van PTT tot afstoting van gebouw E, waardoor er wederom naar een andere biljartruimte moest worden uitgezien. Dit heeft heel wat voeten in aarde gehad aangezien dit zoeken binnen PTT gebouwen geen mogelijkheden opleverde. Behalve het zoeken naar ruimte werd daardoor ook serieus nagedacht over een mogelijke fusie met de biljartafdeling van SVGT, de ontspanningsvereniging van het Telecommunicatiedistrict Den Haag die nog wel over eigen ruimte beschikte.

De derde biljartzaal:

Met datzelfde district werd uiteindelijk overeenstemming bereikt over de voormalige postbussenruimte aan de Nobelstraat in Den Haag. Met een geweldige inzet van een aantal leden werd hier een zeer fraaie biljartzaal ingericht. De opening vond plaats op 21 Februari 1992 door de directeur Financieel Economische Zaken van het Telecomdistrict Den Haag, drs. P. van Strijen en werd afgesloten met een demonstratiepartij driebanden tussen Dick Jaspers en Ben Velthuis.

zaaloverzicht2
bar-en-keuken
zaaloverzicht3
zitgedeelte

Voor deze ruimte moesten we huur betalen, hetgeen voor de eerste twee zalen nog niet het geval was. Tevens was bij de opening reeds bekend dat we hier maar tijdelijk (ongeveer 3 jaar) zouden kunnen biljarten, hetgeen inhield dat we reeds vanaf de ingebruikname van deze zaal wederom op zoek gingen naar vervangende ruimte.

Na ruim drie jaar moesten we uiteindelijk ook deze ruimte verlaten om plaats te maken voor projectontwikkelaar Mabon die er winkels en appartementen van ging maken. Het leek er toen op dat het laatste uur voor de BCCD had geslagen en in het bestuur werden zelfs al nagedacht over hoe de eigendommen van de vereniging en de spaargelden over de leden verdeeld zouden moeten worden bij opheffing.

De vierde (tijdelijke) biljartzaal:

Echter door onze huisvestingsnood steeds weer overal te vertellen kwamen we op de valreep nog in contact met Autolease BV die in de 1e v.d. Kunstraat in Den Haag een geschikte, weliswaar kleine, ruimte in een slooppand beschikbaar had. Ook hier werd met inzet van een aantal leden in zes weken een gezellige ruimte verwezenlijkt waarvoor eveneens huur betaald diende te worden. In Juli 1995 namen we deze ruimte geruisloos in gebruik, niet wetend wanneer we hier weer weg zouden moeten. Die onzekerheid zorgde ervoor dat we bleven zoeken naar een oplossing voor de langere termijn.In de tussentijd was door alle onzekerheid van de laatste jaren het ledental echter drastisch teruggelopen tot zelfs minder dan 80 leden.

De vijfde huidige zaal:

Inmiddels waren we via een van onze leden in contact gekomen met de jeu-de-boules vereniging “Treffers Hofstad” in Rijswijk. Die zaten in een gebouw dat eigendom was van de gemeente Den Haag, maar feitelijk gelegen op Rijswijks grondgebied op de grens tussen Rijswijk en Den Haag aan de Van Vredenburchweg. Een gedeelte van dat pand was beschikbaar en zou wellicht een oplossing kunnen bieden voor BCCD´s huisvestingsproblemen. Aldaar werden we echter geconfronteerd met een totaal verwaarloosd gebouw:

puinhoop2a
puinhoop3a

Opknappen van het bestaande gebouw bleek ondoenlijk en uiteindelijk werd samen met “Treffers Hofstad” een plan opgesteld om een groot deel van de bouwval af te breken tot op de fundering en opnieuw op te bouwen. Voor het echter zover was zijn er diverse vergaderingen aan te pas gekomen om de neuzen van de leden allemaal in dezelfde richting te krijgen. En dat kon niet eerder dan nadat bekend was wat het ging kosten en de benodigde geldmiddelen bijeen waren. Met een fiks bedrag uit de verenigingskas, een gift, leningen van o.a. het landelijk overkoepelend orgaan PV-KPN en afdelingen van SOOV KPN, alsmede van onze eigen BCCD leden, werd een gezonde financiële situatie gecreëerd. In december 1995 werd tijdens een bijzondere ledenvergadering groen licht gekregen voor sloop, bouw en inrichting van de nieuwe ruimte. Eind januari 1996 werd begonnen met de sloop waarna het storten van de vloer, het plaatsen van de staalconstructie, het metselen en het aanbrengen van het dak in snel tempo konden worden uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden werd de aannemer daar waar mogelijk geholpen door leden van BCCD en Treffers Hofstad. Vervolgens gingen beide verenigingen elk hun weg met het inrichten van hun eigen ruimtes. Werkzaamheden als timmer-, tegel- en schilderwerk, electriciteit, verwarming, etc. werden in eigen beheer uitgevoerd. Ruim een jaar heeft dit alles voor BCCD geduurd waarbij de tijdelijke biljartzaal aan de 1e v.d. Kunstraat in gebruik bleef. Het geheel heeft echter een geweldige metamorfose ondergaan met als resultaat een mooi gebouw met een fantastische biljartzaal:

nieuwbouw1
interieur-biljarts
interieur-wedstrleidertafel
interieur-bar

Op zaterdag 5 April 1997 was het dan eindelijk zover en kon de nieuwe zaal officiëel in gebruik worden genomen. Uitnodigingen waren verstuurd naar leden en alle personen en instanties die bij het project betrokken waren geweest. Met name de gemeente Rijswijk was hierin een belangrijke partij aangezien het pand hun eigendom was. Wethouder sportzaken van de gemeente Rijswijk, de heer D. Jense, was derhalve uitgenodigd voor de openingshandeling:

opening-Jense
opening-Jense-2
opening-Jense-3

Sedert de ingebruikname van de biljartzaal in Rijswijk is het de vereniging voor de wind gegaan. Veel nieuwe leden hebben zich aangemeld, mede door de uitstraling van onze ruimte en de bekendheid binnen de regio door het steeds actiever deelnemen aan de KNBB competities. Ten tijde van het besluit om het bouwavontuur aan te gaan bestond de vereniging uit ongeveer 80 leden. In de vijf jaar na de opening groeit dit ledental gestaag tot ongeveer 110 en blijft daarna ondanks een soms behoorlijk verloop min of meer constant op dit aantal.

De volgende te nemen horde betreft het in eigendom krijgen van het gebouw. De vergunning van de gemeente tot het vestigen van een biljartclub op deze locatie was oorspronkelijk in 1996 gebaseerd op een tienjarige bruikleenovereenkomst zonder duidelijke en schriftelijk vastgelegde toezeggingen na die tijd, maar met de intentie om uiteindelijk het gebouw in eigendom aan BCCD en Treffers Hofstad over te dragen. Reeds enkele jaren voor de vervaldatum van de overeenkomst is er al regelmatig contact met de gemeente hierover. Mede vanwege een herzienings- procedure van het bestemmingsplan van de “landgoederenzone” waarin ons gebouw zich bevindt wordt dit overleg met de gemeente een langdurig proces. Echter in 2007 wordt er eindelijk een besluit genomen om een “recht van opstal” te verlenen op de grond waarop ons gebouw staat voor een periode van 10 jaar met mogelijke verlenging.

Op 28 juni 2007 worden de overeenkomsten getekend en dienen vervolgens in een akte te worden opgenomen door een notaris. Het notariskantoor Van Wijk, Gorsira & Tacken te Wassenaar heeft dit voor beide verenigingen verzorgd. Op 12 december 2007 zijn de aktes te Wassenaar gepasseerd door notaris mr. M. Tacken. Behalve hem waren hierbij aanwezig de heer A.R. Wansleven (werkzaam bij het notariskantoor en handelend als schriftelijk gevolmachtigde voor de gemeente Rijswijk, de heren Joop van der Gaag en Loek van Rijn (voorzitter en penningmeester van TH) en de heren Wim van Pruijssen en Leo Flaton (voorzitter en penningmeester van BCCD).

Op de eerste foto tekent de heer Wansleven namens de gemeente Rijswijk. Op de tweede foto tekent Wim van Pruijssen de akte onder toeziend oog van Joop van der Gaag en Leo Flaton. Op de onderste foto van links naar rechts Loek van Rijn, Joop van der Gaag, mr. M. Tacken, Wim van Pruijssen en Leo Flaton.

passeren_akte_005
passeren_akte_00102
passeren_akte_006
footer

    © 2023 BCCD. All rights reserved.                                              laatste update: 28 november 2023

Welkom   |  Algemeen   |  Actueel Nieuws   |  Verjaardagen   |  Nieuws archief   |  Activeiten   |  Historie   |  Downloads   |  Contact